Dla narciarzy

DLA NARCIARZY

Aktualne warunki narciarskie
1. Trasa zjazdowa nr 1 czerwona o długości 1 900 mZamknięta
2. Trasa zjazdowa nr 2 niebieska o długości 2 600 mZamknięta
3. FA - Wyciąg Faturka o długości 670 m Nieczynny
4. ST - Wyciąg Stokłosica o długości 198 mNieczynny
5. SO - Wyciąg Solisko o długości 340 m Nieczynny
6. KLC - Kolej Linowa Czantoria o długości 1 640 m
Czynna w godz.
8.30 - 17.30

Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu – ośrodek narciarski położony w Ustroniu w Beskidzie Śląskim na północnym zboczu Wielkiej Czantorii. Górna stacja ośrodka znajduje się na polanie Stokłosica, na wysokości 851 m n.p.m. Czantoria to najpopularniejszy szczyt Beskidu Śląskiego z najnowocześniejszą kolejką. Czteroosobowe kanapy oraz system zwalniający prędkość przy wsiadaniu i wysiadaniu to duży atut kolejki, dzięki czemu również osoby niepełnosprawne mogą czuć się bezpiecznie w czasie przejazdu. Krzesłka wyposażone są rónież w specjalne uchwyty umożliwiające transport rowerów na górną stację. Kolej linowa każdego roku umożliwia tysiącom turystów łatwy i szybki dostęp w górne partie Beskidów. Obecnie jest to najnowocześniejsza kolejka w polskiej części Beskidów. Kolej Linowa Czantoria jest miejscem bardzo dobrze znanym zarówno w regionie jak i w całej Polsce. Coraz częściej odwiedzana jest również przez zagranicznych turystów.

W skład kompleksu wchodzą:

 • (KLC) 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr Garaventa Group o długości 1640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu to około 8 minut.
 • (FA) 2-osobowy wyciąg orczykowy „Faturka” o długości 670 m, przewyższeniu 198 m i przepustowości 475 osób na godzinę
 • (SO) wyciąg talerzykowy „Solisko” o długości 350 m, przewyższeniu 80 m i przepustowości 800 osób na godzinę
 • (ST) wyciąg talerzykowy „Stokłosica” o długości 198 m, przewyższeniu 50 m i przepustowości 500 osób na godzinę.

Mapa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS BIEGOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS BIEGOWYCH W OBRĘBIE GÓRY CZANTORIA

 1. Każdy narciarz powinien zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych biegaczy.
 2. Oznakowanie tras powinno być bezwzględnie respektowane przez wszystkich narciarzy biegowych. Narciarz porusza się po trasach zgodnie z wyznaczonym kierunku ruchu.
 3. W przypadku torów dwu i wielośladowych, narciarz powinien trzymać się śladu po prawej stronie.
 4. Narciarze ćwiczący w grupie muszą biegać po prawym śladzie jeden za drugim.
 5. Wyprzedzać biegnących z przodu należy po prawej lub lewej stronie w wolnym śladzie lub poza śladem.
 6. W przypadku napotkania ruchu z naprzeciwka, wszyscy narciarze powinni przesunąć się na prawo. Narciarze wspinający się po śladzie powinni ustąpić miejsca w śladzie narciarzom zjeżdżającym. Kijki podczas wyprzedzania i mijania narciarzy jadących z naprzeciwka należy trzymać blisko ciała.
 7. Każdy narciarz, szczególnie uprawiający biegi na stromych stokach, powinien dostosowywać prędkość jazdy i zachowanie na stoku do warunków i brać pod uwagę zachowanie innych narciarzy. Należy zachowywać wystarczający i bezpieczny odstęp od narciarza znajdującego się z przodu, w tym uwzględnić konieczność uniknięcia kolizji na okoliczność jego upadku.
 8. Narciarz biegowy, który upadł powinien opuścić ślad jak szybko to możliwe. W przypadku konieczności zatrzymania się należy wyjechać ze śladu.
 9. Jeśli na trasie dochodzi do wypadku, każdy narciarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanym.
 10. Każdy narciarz – świadek lub współuczestnik wypadku zobowiązany jest udzielić wszelkich niezbędnych informacji odpowiednim służbom.
 11. Telefoniczny numer alarmowy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to 601 100 300
 12. Rannego narciarza nie należy pozostawiać samego na trasie.
 13. Jeżeli nie można powiadomić służb ratunkowych telefonicznie to należy stosować ogólnie przyjęty w górach sposób wzywania pomocy polegający na wysyłaniu sygnałów optycznych lub akustycznych 6 razy na minutę z odstępami 10-sekundowymi. Po wysłaniu 6 sygnałów powinna nastąpić 1-minutowa przerwa.
 14. Użytkownicy tras biegowych zobowiązani są do zachowania czystości oraz ciszy na trasie.

załącznik nr 2 do „Regulaminu korzystania z narciarskich tras zjazdowych na górze Czantoria” Oznaczenia tras narciarskich:

 • Niebieska – łatwa trasa narciarska oraz łatwa trasa biegowa.
 • Czerwona – trasa narciarska oraz trasa biegowa o średnim stopniu trudności.
 • Czarna – trasa narciarska i trasa biegowa o dużym stopniu trudności.

Znaki narciarskie: Znaki ostrzegawcze: Znaki zakazu: ZARZĄD KOLEI LINOWEJ CZANTORIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH NA GÓRZE CZANTORIA

 1. Korzystanie z narciarskich tras zjazdowych odbywa się w godzinach otwarcia Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. na podstawie karty magnetycznej bądź biletu, wykupionego w kasie. Godziny otwarcia podajemy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.czantoria.net oraz na tablicach informacyjnych. Poza godzinami otwarcia kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy zjazdowe.
 2. Użytkownika narciarskiej trasy zjazdowej obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu narciarskiego, które przedstawia Kodeks Narciarski FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wykroczenia godzące w bezpieczeństwo innych użytkowników kolei linowej, wyciągów narciarskich oraz tras zjazdowych skutkują sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 3. Użytkownik narciarskiej trasy zjazdowej zobowiązany jest do przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie, których opis znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik ten zawiera ponadto obowiązującą skalę trudności narciarskich tras zjazdowych.
 4. W dalszej części regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy jak też snowboardzistów.
 5. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Narciarze o małym doświadczeniu powinni przemyśleć decyzję skorzystania z tych tras. Trasy trudne wymagają odpowiedniego przygotowania, również kondycyjnego.
 6. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach niż narty lub snowboard. Zabrania się wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego.
 7. Trasy zjazdowe rozpoczynają się na wysokości górnej stacji kolei linowej, a kończą przed zjazdem na peron dolnej stacji kolei linowej w miejscach określonych znakami „koniec trasy”.
 8. Trasy zjazdowe ograniczone są naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami oraz poprzez inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające lub w inny widoczny sposób. W przypadku gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu), granice tras zjazdowych wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki.
 9. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasach zjazdowych inne przeszkody takie jak hydranty, armatki systemu naśnieżania oraz lampy oświetleniowe i inne.
 10. Na trasach zjazdowych w czasie ich otwarcia dla ruchu narciarskiego może pojawić się oznakowany skuter GOPR albo oznakowany skuter obsługi Kolei Linowej lub ratrak jadące na sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.
 11. Zespół ratowniczy GOPR jadący na nartach ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.
 12. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej – tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.
 14. Zabrania się wjeżdżania bez uzgodnienia na trasę ustawionych slalomów treningowych. Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania pisemnej zgody kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 15. W godzinach, w których czynne są trasy zjazdowe, zabronione jest poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok.
 16. Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, poruszanie się po niej pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok możliwe jest tylko za pisemną zgodą kierownictwa Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 17. Psy można wprowadzać na teren Kolei Linowej Czantoria pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Kategorycznie zakazuje się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o.
 18. Korzystając z kolei linowej oraz wyciągów narciarskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, regulaminów znaków i zaleceń obsługi, ponadto należy przestrzegać zasad użytkowania kart magnetycznych. Za nieskasowanie karty i każde ominięcie bramki wejściowej obsługa może pozbawić karty i prawa do zwrotu kaucji i należności za nie wykorzystane przejazdy.
 19. Zaistniałe podczas zjazdu trasą zjazdową wypadki winne być niezwłocznie zgłoszone obsłudze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu jest spisanie stosownego protokołu w biurze kierownika Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. w dniu wydarzenia.
 20. Za skutki wypadków zaistniałych na trasie zjazdowej poza godzinami otwarcia dla ruchu trasy zjazdowej jak również na trasie zamkniętej. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie odpowiada.
 21. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu oraz jego załączników Kolej Linowa Czantoria nie odpowiada.
 22. Wszelka działalność gospodarcza, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Kolei Linowej Czantoria sp. z o.o. wymaga zgody zarządu. Od osób wykonujących bez zgody jakąkolwiek działalność będziemy dochodzić stosownego odszkodowania.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu korzystania z narciarskich tras zjazdowych na górze Czantoria” Kodeks FIS

 1. Wzgląd na inne osoby Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
 2. Panowanie nad szybkością Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.
 3. Wybór kierunku jazdy Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
 4. Wyprzedzanie Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
 5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 6. Zatrzymanie się Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.
 7. Podchodzenie Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół.
 8. Stosowanie się do znaków narciarskich Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.
 9. Wypadki W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy.
 10. Stwierdzenie tożsamości Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.

FIS – International Ski Federation Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy. Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu oraz jego załączników Zarząd Kolei Linowej Czantoria

Homologacja FIS

5 tras narciarskich

 1. (FIS) czerwona między górną a dolną stacją wyciągu krzesełkowego, o długości 1 900 m, o średnim nachyleniu 24%, dośnieżana
 2. niebieska o długości 2 600 m między górną a dolną stacją wyciągu krzesełkowego, o średnim nachyleniu 18%, niedośnieżana i w związku z tym często zamknięta, w górnej części, wzdłuż wyciągu Faktura – dośnieżana
 3. czerwona, wzdłuż wyciągu ST – o długości 200 m i średnim nachyleniu 25%, dośnieżana i oświetlona
 4. czerwona, wzdłuż wyciągu SO – o długości 340 m i średnim nachyleniu 24%, dośnieżana i oświetlona
 5. niebieska, wzdłuż wyciągu w pobliżu dolnej stacji wyciągu krzesełkowego, dośnieżana i oświetlona.

Homologacja FIS: Fragment czerwonej trasy ma homologację FIS na odcinku między 585 a 405 m n.p.m. pozwalajacą na rozgrywanie zawodów narciarskich w slalomie obu płci. Homologacja jest ważna do  2021 roku.

Pozostała infrastruktura: Na szczycie Wielkiej Czantorii znajduje się wieża widokowa. Tuż pod górną stacją wyciągu krzesełkowego znajduje się letni tor saneczkowy (tzw. zjeżdżalnia grawitacyjna). Ponadto na terenie ośrodka do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są: W budynku górnej stacji znajdują się: Placówka GOPR, punkt gastronomiczny na 50 osób. W i wokół dolnej stacji znajduje się: Kilka punktów gastronomicznych, serwis narciarski i wypożyczalnia, szkoła narciarska i przedszkole narciarskie, parkingi na 500 samochodów osobowych i 15 autokarów.

Cennik dla narciarzy


SEZON WYSOKI - KARNETY CZASOWE

Ceny obowiązują od 24.12.2018 - 03.03.2019
Normalny
Ulgowy
2 godzinny
55 zł
45 zł
4 godzinny
65 zł
55 zł
całodzienny + herbata gratis
85 zł
65 zł
SEZON NISKI - KARNETY CZASOWE

Ceny obowiązują do 24.12.2018 oraz od 04.03.2019
Normalny
Ulgowy
2 godzinny
45 zł
40 zł
4 godzinny
60 zł
50 zł
całodzienny + herbata gratis
80 zł
60 zł
Regulamin cennika karnetów oferowanych przez Kolej Linową Czantoria w Ustroniu
Regulamin cennika karnetów oferowanych przez Kolej Linową Czantoria w Ustroniu
1. Karnet całodniowy ważny jest tylko w dniu sprzedaży w godzinach pracy Kolei Linowej Czantoria.
2. Karnet czasowy (2 i 4 godzinny) ważny jest tylko w dniu sprzedaży przez 2 lub 4 godziny od pierwszego użycia karnetu.
3. Karnety na 3 lub 6 dowolnych dni ważne do końca sezonu zimowego – bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.
4. Napój rozgrzewający gratis wydawany jest w gastronomii przy dolnej stacji na podstawie paragonu wydanego przez kasjera przy zakupie karnetu całodniowego lub 4-godzinnego.
5. Za niewykorzystany czas na karnetach nie przysługuje zwrot  pieniędzy. Karnety zakupione w poprzednim sezonie zimowym nie podlegają zwrotowi,  nie przysługuje też za nie zwrot kaucji.
6. Zwrot pieniędzy za niewykorzystanie karnetu w bieżącym sezonie możliwy jest tylko za okazaniem karnetu i paragonu w przypadku jak np. wypadek na stoku zgłoszony w GOPR, awaria urządzeń technicznych.
7. Karnet zagubiony oraz uszkodzony w sposób widoczny nie podlega zwrotowi ani wymianie na nowy, nie przysługuje też za niego zwrot kaucji ani pieniędzy za niewykorzystany limit.
8. Karnet 1 godzinny na Solisko ważny jest tylko w dniu sprzedaży.
9. Niekorzystne warunki pogodowe nie upoważniają do odszkodowań, zwrotu kosztów, ani przedłużenia ważności karnetu.
10. Karnet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku od 6 lat do ukończenia 16  lat, seniorom powyżej 60 roku życia oraz osobom z I i II grupą niepełnosprawności – karnety wydawane są tylko na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek lub niepełnosprawność. Dzieci do 6 lat bezpłatnie.
11. Ostrzegamy przed umieszczaniem karnetu w bezpośredniej bliskości telefonów komórkowych, gdyż grozi to rozmagnesowaniem  ( co nie podlega reklamacji ).
12. Przy sprzedaży karnetu pobierana jest każdorazowo kaucja zwrotna w wysokości 10 zł. Kaucję można odzyskać przy zwrocie karnetu w kasie do 30 kwietnia 2017 r.
13. Przy jednorazowym zakupie karnetów czasowych dla grupy liczącej minimum 10 osób przysługuje zniżka dla jednego opiekuna w postaci karnetu za 10 zł. Grupom powyżej 20 osób przysługuje dodatkowa zniżka 10 % rabatu na każdy karnet.
14. Ratrakowanie trasy narciarskiej Solisko następuje codziennie od godz. 16:00 do godz. 16:30 w tym czasie wyciąg talerzykowy będzie nieczynny – przerwę należy uwzględnić podczas zakupu karnetów. Od 30 stycznia do końca sezonu zimowego ratrakowane trasy od godz. 17:00 do godz.17:30.
15. Zakup karnetu wyjazdowego, karnetu czasowego stanowi akceptację cennika oraz regulaminów obowiązujących w ośrodku.
16. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany za pomocą zdjęcia i pomiaru wysokości w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karnetu.
17. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu czasowego w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karnetu.
18. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karnetu. Zdjęcia używane są do celów kontrolnych.
19. Posługiwanie się karnetem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do celów kontrolnych oraz jego zapisanie w systemie kontroli dostępu
przez okres ważności uprawnień znajdujących się na karnecie.
20. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku,
przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
21. Na życzenie personelu kolei lub organów kontroli, należy okazać karnet. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karnetu.
22. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, a w szczególności używanie karnetu ulgowego przez osobę nieuprawnioną skutkuje utratą posiadanych na karnecie uprawnień.
—————
Karnet całosezonowy cena 980 zł. Karent ważny od 1 grudnia 2016 do 30 marca 2017 r. Karnet specjalny dla mieszkańców Ustronia w cenie 580 zł / sezon – do 30 marca 2017 r. Karnety wydawane są w kasach biletowych tylko na podstawie dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania. Karnet jest czasowy, całosezonowy jest numerowany i podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela. W przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.

KamerkiWypożyczalnia i szkolenia WinterGroup-QBL